Oppilashuollon tehtävänä edistää oppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Lisäksi oppilashuollon tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa, sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville aikuisille.

Oppilashuoltoa toteutetaan yksilökohtaisena oppilashuoltona ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilashuoltotyötä tehdään avoimessa ja luottamuksellisessa yhteistyössä oppilaan sekä hänen huoltajiensa kanssa. Teemme yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa, joka tekee oppilashuoltotyöstä moniammatillista eri rajapinnoilla. Oppilashuoltotyötä ohjaa oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että kouluyhteisössä on arvostava ja avoin vuorovaikutus ja huolenpidon ilmapiiri. Väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää vastaan on olemassa koulun omat toimintamallit, joista tiedotamme oppilaita ja huoltajia.

Oppilashuollon lähtökohtana on oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Esimerkkinä yhteisöllisestä oppilashuollosta on Meidän luokka kokonaisuudet 7.-9.luokkalaisille lukuvuosittain. Jokainen oppilas täyttää hyvinvointikyselyn, josta saamme tärkeää tietoa hyvinvointiin ja koulunkäyntiin vaikuttavista tekijöistä. Tiedotamme huoltajia Meidän luokka kokonaisuuksista ja pyydämme huoltajia esittämään kysymyksiä luokanohjaajalle.

Koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koordinoi monialainen yhteisöllinen hyvinvointiyksikkö (YHY). Yksikköä johtaa koulun apulaisrehtori. Muita jäseniä ovat koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulunuorisotyöntekijä, opinto-ohjaaja sekä laaja-alainen erityisopettaja. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua oppilaiden, oppilaskunnan ja huoltajien edustajia sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia (esim. nuorisopalvelut ja järjestöt). Yhteisöllinen hyvinvointiyksikkö kokoontuu säännöllisesti.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia lakisääteisiä kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Lähtökohtana on oppilasta arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella oppilaalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa oppilas on ohjattava saamaan muita oppilashuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi oppilashuollon ammattihenkilö. Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä oppilashuollon palveluja. Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.
Yksilökohtaisessa oppilashuollossa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan. Jäsenten nimeäminen edellyttää oppilaan ja/tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Tapaamisesta kirjoitetaan muistio ja tilannetta seurataan tarpeen mukaan.

Oppilashuollon palveluja

Koulukuraattori
Kuraattori on kouluyhteisön sosiaalialan asiantuntija. Kuraattori voi antaa tukea yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle.
Tehtävät sisältävät asiakastyötä, opetussuunnitelman mukaista oppilashuoltotyötä sekä monialaista yhteistyötä koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Kuraattori voi tavata oppilasta koulussa kahden kesken tai yhdessä perheen tai muiden läheisten kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun

koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa jos kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen tai koulussa työskentely askarruttavat
kotona on riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia
omat jutut kuten yksinäisyys tai alakuloisuus painavat mieltä

Koulukuraattorin yhteystiedot

Kati Pihlaja
Puh. 0505941018
Sähköposti etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Wilma -> viestit -> kohdasta henkilökunta

Koulupsykologi
Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Käytännössä koulupsykologin tehtävänkuva muodostuu laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluu asiakastyötä, konsultaatiota, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos

lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea
oppimisen tukeen tarvitaan konsultaatiota
oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa, tunne-elämän asiat huolestuttavat

Koulupsykologin yhteystiedot
Tällä hetkellä koulupsykologi on koululla tavattavissa torstaisin.
Annina Liimatainen
Puh. 050 3508417
Sähköposti etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Wilma -> viestit -> kohdasta henkilökunta