Kasavuoren koulun säännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.

Perusopetuslain §35 mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. 

Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulualueella ja muissa oppimisympäristöissä. Oppilaan kouluaika koostuu oppitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista. Kouluajaksi katsotaan myös koulualueen ulkopuolella koulun järjestämät ajallisesti ja paikallisesti eripituiset opintoretket. Koulualue ja välituntialue määritetään erikseen ja tiedotetaan oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa.

Niissä asioissa, mistä ei erikseen näissä järjestyssäännöissä mainita, noudatetaan yleisiä peruskoulua koskevia määräyksiä ja koulun aikuisten antamia ohjeita.

Avaa Kasavuoren koulun järjestyssäännöt.

Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkominen johtaa seuraamuksiin. Mäntymäen ja Kasavuoren koulu muodostavat hallinnollisesti yhtenäisen perusopetuksen. Keväällä 2021 seuraamuskäytänteitä on yhtenäistetty, jotta toimintatavat ovat yhtenäiset koko perusopetuksessa. Seuraamuskäytänteitä on pohdittu yhdessä koulujen oppilaskuntien, yhtenäisten oppilashuoltoryhmien, johtoryhmien sekä henkilöstöjen kanssa. Seuraamuskäytänteet annettiin kouluyhdistyksen tiedoksi. Avaa yhtenäisen perusopetuksen seuraamuskäytänteet ja toimintatavat järjestyssääntöjä rikottaessa.

Kasavuoren koulun omat tavat:

Koulun omat tavat lisäävät viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta kouluyhteisössä. Tapoja ovat olleet ideoimassa ja suunnittelemassa oppilaat, huoltajat sekä opettajat. Koulun omat tavat tulivat voimaan yhdessä järjestyssääntöjen kanssa 1.1.2017.

Olen reilu, ystävällinen ja kannustava.

Toimin siten, että jokaisen on hyvä keskittyä työskentelyyn.

Koko kouluyhteisö pitää kiinni tehdyistä sopimuksista.

Ruokailussa nautitaan vain koulun tarjoamaa lounasta. Omat

juomat ja eväät eivät kuulu ruokailutilanteeseen tai oppitunnille.

Energiajuomat ovat puolestaan kokonaan kiellettyjä koulussa.

Ulkovaatteet ja päähineet eivät kuulu ruokailuun ja oppitunnille.

Avoimella asenteella eteenpäin.