Unelmametsä

Opetussuunnitelma 2016

OPSoravaKauniainenx-2

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016

Suomenkielisen perusopetuksen OPS-blogista http://kauniaistenops.blogspot.fi voi seurata uuden opetussuunnitelman mukaisen toiminnan käynnistymistä ja toteutumista sekä osallistua keskusteluun. Uusi opetussuunnitelma julkaistaan kotisivuilla kokonaisuudessaan pian, sähköisen OPS-työkalun valmistuttua.

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen kantavana ajatuksena on luoda lapselle ja nuorelle ehyt koulupolku vuosiluokilla 0-9. Perusopetus on olennainen osa lapsen ja nuoren arkea. Koulussa ollessaan lapsi ja nuori kasvaa turvallisessa, yksilön erilaisia taitoja ja valmiuksia kehittävässä ilmapiirissä kohti aikuisuutta.

Uuden opetussuunnitelman ydin on yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin luominen (kuva 1.). Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen:


Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen


Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen


Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen


Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon.


arvioinnin kolme pilaria Kuva 1.Uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaisen osaamisen (kuva 2.) kehittymistä ja oppimisen eheyttämistä.


Kuva 2.


Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan vuosiluokkakokonaisuuksittain ja kaikissa oppiaineissa. Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa painotetaan erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita (kuva 3.):

arvioinnin kolme pilariaKuva 3.


Oppimisen arviointi muuttuu ja monipuolistuu. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä.  Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä, edistymistä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.

Arviointi on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ja se kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen ja työskentelyn arviointi ovat oppiaineissa tehtävää arviointia. Kouluissamme kehitetään ja pilotoidaan uusia arvioinnin tapoja ja työvälineitä. Myös käyttäytymisen arviointi muuttuu.

arvioinnin kolme pilaria

Laaja-alainen sivistys ja mielekäs oppiminen edellyttävät, että oppilas hahmottaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja elämään, ja millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi peruskoulussa toteutetaan uuden opetussuunnitelman myötä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat saavat kiireettömästi keskittyä laajempaan kokonaisuuteen useamman oppiaineen näkökulmasta. Niiden tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita.

Alkavana lukuvuonna jokaisen Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen oppilaan opiskeluun sisältyy vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK). Lukuvuoden 2016-17 teemamme on ”Sisulla tulevaisuuteen” ja jokaisella luokkatasolla on tähän teemaan liittyvä oppimiskokonaisuus. Vuosiluokkien välistä yhteistyötä teemme huhtikuussa 2017 ”Suomi 100 vuotta” - oppimiskokonaisuudessa. Lisäksi toteutamme perinteisiä oppimiskokonaisuuksiamme, kuten 9lk ”Minun juureni”.

Mäntymäen koulussa luokilla 1-6 uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön kokonaisuudessaan heti. Kasavuoren koulussa luokat 7-9 siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti seuraavien lukuvuosien aikana. Lukuvuonna 2016-17 kaikilla vuosiluokilla on käytössä uuden opetussuunnitelman yleinen osa (esimerkiksi arvoperusta, oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, oppimisympäristöt ja työtavat, oppimisen arviointi).

KG_hyvinvointiaedistetään_ops.png

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014