Unelmametsä

OPS2016

ops2016

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen OPS2016-blogi:

http://kauniaistenops.blogspot.fi

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2016-17. Perusopetus luo perustan oppilaan yleissivistykselle. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti edistäen oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä kodin kanssa. Perusopetusta ohjaavat perustuslaki, perusopetuslaki ja -asetukset, valtioneuvoston asetukset ja perusopetuksen perusteet.  Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös muusta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista, mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta tulevat velvoitteet. Valtioneuvosto päättää perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli oppilaiden saamasta opetuksen minimimäärästä. 

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus koulussa järjestetään. Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin Opetussuunnitelman perusteisiin, jotka uudistetaan noin kymmenen vuoden välein. Kunnat opetuksen järjestäjinä laativat paikallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman näiden pohjalta. Paikallinen opetussuunnitelma ohjaa valtakunnallisten tavoitteiden ja paikallisten painotusten ja tehtävien toteuttamista. Paikallisella opetussuunnitelmalla luodaan yhtenäinen perusta ja suunta päivittäiselle koulutyölle. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa ja ohjaa koulujen toimintaa. Se edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa.

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma on valmisteltu ja laadittu yhteistyössä koulujen henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Se linjaa koulun kasvatustyötä, opetusta, oppimisen arviointia ja tukea, ohjausta ja oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kauniaisten perusopetuksen opetussuunnitelma täydentää valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Lukuvuosittain laadittava toimintasuunnitelma täsmentää, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana. Paikallisen opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.


Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma julkaistaan pian kokonaisuudessaan kotisivuilla.

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen tuntijako OPS2016

Kielikylpyopetuksen tuntijako OPS2016