Unelmametsä

Kouluyhdistys

Mikä on Kauniaisten kouluyhdistys?

Kauniaisten kouluyhdistys on Mäntymäen ja Kasavuoren koulujen oppilaiden vanhempainyhdistys, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Kouluyhdistys on Suomen vanhempainliiton ja KoKoEspoo ry:n jäsen. 

Tehtävät ja tavoitteet
Kouluyhdistys on jo yli 40 vuoden ajan toiminut yhdyssiteenä kodin ja koulun välillä. Yhdistys edistää Kauniaisten suomenkielisten koulujen ja kotien yhteistyötä, osallistuu aktiivisesti keskusteluun koulujen kehittämisestä ja luo keskusteluyhteyttä vanhempien ja virkamiesten välillä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja hyvinvointia Kauniaisissa ja koulumaailmassa. Yhdistys tukee oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa, leirikouluja, opinto- ym. retkiä sekä kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, alakoulusta lukioon. Kouluyhdistys on myös Kauniaisten koulujen huomattavin stipendien jakaja. Stipendien suuruudet ja saajat kunkin koulun opettajakunta päättää harkintansa mukaan.

Mäntymäen koululla vuoteen 2012 asti toiminut koulutoimikunta on lakkautettu Kauniaisten hallintosäännön muututtua, ja Kauniaisten kouluyhdistys on ottanut hoitaakseen myös joitain Mäntymäen koulun koulutoimikunnan aiemmin hoitamia tehtäviä, kuten joulumyyjäisten järjestelyt sekä muita kodin ja koulun yhteistyön parantamiseen liittyviä tehtäviä.

Kauniaisten kouluyhdistys toimii yhteistyössä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa (ekaluokkalaisten suojatiepäivystyksen merkeissä), Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän sekä Granhultskolanin Hem- och Skola –föreningenin kanssa.

Otamme mielellämme vastaan vanhempien ja koulujen henkilökunnan aloitteita toimintamme kehittämiseksi.

Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinnan tärkein muoto on vuosittain tammikuun lopussa järjestettävät illallistanssiaiset, joiden järjestelyvastuu on perinteisesti ollut viidensien luokkien vanhemmilla. Lisätuloja tulee jonkin verran jäsen- ja kannatusmaksuista.

Avustusten anominen

Lähetä oheinen lomake huolellisesti täytettynä kouluyhdistyksen sähköpostiosoitteeseen (kouluyhdistys@gmail.com) viimeistään viikkoa ennen kouluyhdistyksen kokousta. Avustuksia ei myönnetä taannehtivasti. Kirjoita anomukseen selkeästi anojan yhteystiedot, mihin tarkoitukseen avustusta anotaan ja milloin avustusta tarvitaan. Kouluyhdistys käsittelee jokaisen anomuksen erikseen kokouksissaan. 

Avustusten myöntämisperusteet
Avustusten myöntämisessä pääkriteereinä pidetään, että avustus kohdistuu mahdollisimman laajasti kouluasteen tai ainakin luokkatason koko oppilasjoukkoon sekä että avustuksilla tuetaan koulujen toimintaa ja oppimistavoitteiden saavuttamista kannustavasti ja tasapuolisesti. Avustussummat vaihtelevat kulloinkin kouluyhdistyksen käytössä olevien varojen mukaan.

Kouluilta saadun palautteen mukaan yhdistyksen nykymuotoista, hyvin laajapohjaista tukea kouluille pidetään erittäin positiivisena ja opettajakunta kokee sen usein myös vanhempien arvostuksena omaa työtään kohtaan. 


Tue toimintaamme

Kouluyhdistys toimii täysin vapaahtoistoimin joten tukesi käytetään lyhentämättömänä suoraan koululaisten hyväksi. Vuosimaksu 10€/oppilas tilille FI76 1544 3000 0236 68 tai muu sopivaksi katsomanne tukisumma. Kiitos!


KAUNIAISTEN KOULUYHDISTYS

Kouluyhdistyksen hallituksessa toimivat lukuvuonna 2018-2019:

  • Katri Lehtovaara (puheenjohtaja)

  • Anu Passi-Rauste (varapuheenjohtaja)

  • Tarja Sundell (sihteeri)

  • Jaana Raivio (rahastonhoitaja)

  • Iina Vartia

  • Riina Plosila

  • Anna Aarnio

  • Mikko Suoranta

Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä suoraan hallituksen jäseniin. Meidät tavoittaa yhdistyksen sähköpostiosoitteesta kouluyhdistys@gmail.com